Alderspensjon for deg født i 1954 - 1958

Haugesund kommunale pensjonskasse (HKP) utbetaler offentlig tjenestepensjon. 

Hvor mye du får i alderspensjon fra tjenestepensjonsordningen (HKP) avhenger blant annet av hvor mye du får i alderspensjon fra folketrygden (NAV). Nedenfor forteller vi deg om regelverket som gjelder for deg som er født i 1954 - 1958.

Vi starter med å fortelle deg litt om alderspensjon fra folketrygden.

 

Alderspensjon fra folketrygden (NAV)

Det er NAV som utbetaler pensjon fra folketrygden. I pensjonsreformen i 2011 ble det innført nye regler for opptjening, beregning og uttak av alderspensjon i folketrygden. Målet er å få folk til å jobbe lenger fordi vi lever lenger.

 

Uttak

Reglene gjelder alle som er født i 1943 eller senere:

 • Du kan starte uttak av alderspensjon fra NAV mellom 62 og 75 år.
 • Du kan variere din uttaksgrad og du kan stoppe pensjonen.
 • Du kan ha arbeidsinntekt uten avkortning av pensjonen.
 • Den årlige alderspensjon din fra NAV blir høyere jo senere du tar den ut. Dette kaller vi for levealdersjustering.

 

Levealdersjustering

Levealdersjustering ble innført i 2011 og betyr at den opptjente alderspensjonen fra NAV blir fordelt på det antall år ditt årskull forventes å leve. Så lenge levealderen øker, må hvert årskull jobbe lenger enn det forrige for å oppnå samme pensjon. 

 

Opptjening og beregning av alderspensjon

De nye reglene for opptjening og beregning av alderspensjon i folketrygden er gradvis faset inn med 1/10 for hvert årskull fra og med 1954. Du som er født årene 1954 – 1958 får opptjening og beregning av alderspensjon i folketrygden (NAV) både etter nye og gamle regler:

1954 kullet får 9/10 gamle regler og 1/10 nye regler.
1955 kullet får 8/10 gamle regler og 2/10 nye regler.
1956 kullet får 7/10 gamle regler og 3/10 nye regler.
1957 kullet får 6/10 gamle regler og 4/10 nye regler.
1958 kullet får 5/10 gamle regler og 5/10 nye regler.

 

Gamle regler

 • Opptjening fra fylte 17 år til 75 år.
 • De 20 beste inntektsårene teller (besteårsregel).
 • Antall år med botid (trygdetid) i Norge etter fylte 16 år teller.
 • Årlig alderspensjon består av grunnpensjon og tilleggspensjon. De med lav opptjening kan i tillegg få et pensjonstillegg eller minstenivåtillegg for å nå minste pensjonsnivå.
 • Årlig alderspensjon fra NAV skal levealdersjusteres. Pensjonen deles da på et forholdstall. Forholdstallet ble i pensjonsreformen i 2011 satt til 1 for 1943 kullet for uttak ved 67 år. Et forholdstall lavere enn 1 innebærer kortere gjenståendelevetid og dermed høyere årlig pensjon. Et forholdstall større enn 1 innebærer lenger gjenstående levetid og dermed lavere årlig pensjon.

 Sparegris brutto   

 

Nye regler

 • Opptjening fra 13 til 75 år.
 • Alle inntektsårene teller (alleårsregel).
 • 18,1 prosent av pensjonsgivende inntekt opp til 7,1 G legges årlig til i en pensjonsbeholdning. (G står for folketrygdens grunnbeløp. 1 G = 99 858 kroner pr 1. mai 2019. Oppreguleres årlig.)
 •  Årlig pensjon tilsvarer pensjonsbeholdningen din delt på delingstallet ditt. Delingstallet er det samme som forventet gjenstående leveår for ditt årskull på det tidspunktet du tar ut pensjon. Pensjonen blir da levealdersjustert.

 Sparegris påslag

 • Har du en lav pensjonsbeholdning får du et tillegg i alderspensjonen din slik at du oppnår en minstepensjon (garantipensjon).

Det er NAV som fastsetter forholdstallene og delingstallene. Det er ett forholdstall og ett delingstall for hver mulige uttaksmåned mellom 62 og 75 år. Du kan lese mer om forholdstall og delingstall på www.nav.no.

 


Alderspensjon fra HKP

Det er aldersgrensen knyttet til stillingen din som styrer når du har rett til å gå av med alderspensjon fra HKP. Du har særaldersgrense hvis aldersgrensen for stillingen din er lavere enn 70 år.

 

Du kan søke alderspensjon fra HKP

 • når du har oppnådd stillingens aldersgrense, eller
 • inntil 3 år før aldersgrensen dersom summen av alder og medlemstid er 85 år eller mer, eller
 • når du har fylt 67 år, 
 • og du fratrer din stilling helt eller delvis, og stillingsreduksjonen utgjør minst 10 prosent av full stilling.

Alderspensjonen fra HKP løper fra første dag etter at lønn fra arbeidsgiveren er opphørt. Alderspensjonen er en livsvarig ytelse. 

 

Oppsatt pensjonsrett

Dersom du slutter i stilingen din før du har rett til å ta ut alderspensjon fra HKP får du en oppsatt pensjonsrett. Dette kan du leser mer om her: Oppsatt pensjon

 

Bruttopensjon

Din offentlige tjenestepensjonsordning er en såkalt bruttoordning. Alderspensjon (bruttopensjon) fra HKP utgjør 66 prosent av pensjonsgrunnlaget.

Pensjonsgrunnlaget:

 • Din faste årslønn pluss faste pensjonsgivende tillegg som du har når du slutter i stillingen din.
 • Har du jobbet varierende deltid vil årslønnen bli justert for gjennomsnittlig deltid som du har hatt i løpet av de årene du har vært medlem i tjenestepensjonsordningen.
 • Pensjonsgrunnlaget reguleres opp hvert år fra 1. mai når grunnbeløpet (G) øker.

Full opptjening:

 • Full opptjening er 30 år (slutter du før du har rett til alderpensjon kan kravet til full opptjening bli inntil 40 år).
 • Alle tidsrom du har vært medlem i en offentlig tjenestepensjonsordning (f.eks. HKP, KLP, Statens pensjonskasse) legges sammen.
 • Har du ikke full opptjening i tjenestepensjonsordningen når du slutter i stillingen din vil bruttopensjonen bli forholdsmessig lavere.

 bruttopensjon

 

Alderspensjon før 67 år

Dersom du har særaldersgrense kan du slutte i stilingen din og ta ut alderpensjon (bruttopensjon) fra HKP før fylte 67 år.
Dersom du også starter uttak av alderspensjon fra NAV før 67 år vil du få begge pensjonene fullt ut frem til fylte 67 år. Mottar du annen ytelse fra NAV, slik som arbeidsavklaringspenger, uføretrygd eller etterlattepensjon, skal alderspensjonen fra HKP reduseres.

 

Levealdersjustering fra fylte 67 år

Bruttopensjonen skal levealdersjusteres fra fylte 67 år, eller fra start pensjon dersom du slutter i stillingen din senere enn 67 år. Levealdersjustering gjennomføres ved at bruttopensjonen deles på et justeringstall.

 Levealdersjustering

Du som er født i perioden 1954 – 1958 har opptjening i folketrygden både etter nye og gamle regler (glidende overgang). Bruttopensjonen skal derfor levealdersjusteres med to justeringstall som fastsettes slik:

 Justeringstall forholdstall

 Justeringtall

Det forholdstallet og delingstallet som gjelder ved start levealdersjustering (67 år eller senere) som skal brukes. Dette gjelder også de tilfeller alderspensjon fra HKP eller fra NAV er tatt ut tidligere. Det er likevel en nedre grense for justeringstall i beregning av bruttopensjon.

 

Samordning fra fylte 67 år

Hovedprinsippet i bruttoordingen er at samlet pensjon NAV og HKP skal utgjøre 66 prosent av pensjonsgrunnlaget ditt fra fylte 67 år. Dette gjelder før levealdersjustering og når du har full opptjening i tjenestepensjonsordningen.

Samordning

AP = alderspensjon

Alderspensjon fra NAV utbetales i sin helhet, mens alderspensjonen fra HKP skal reduseres i henhold til reglene i samordningsloven.

Bruttopensjonen utgjør 66 prosent av lønn (pensjonsgrunnlaget). Vi ser derfor på hvor mye NAV utbetaler til deg og gjør fradrag for dette i bruttopensjonen. Denne beregningen kalles for samordning.

Nettopensjon

Du som er født i 1954 -1958 har opptjening i folketrygden både etter nye og gamle regler (gradvis overgang). Samordningsfradrag for ny og gammel folketrygd beregnes på ulike måter. 

 

Samordning med gammel folketrygd

Alderspensjon fra NAV beregnet etter gamle regler i folketrygden består av grunnpensjon, tilleggspensjon og eventuelt pensjonstillegg/minstenivåtillegg dersom du har liten opptjening.

 • ¾ av folketrygdens grunnbeløp går til fradrag. Hvis bruttopensjonen din er beregnet etter lavere gjennomsnittlig deltid enn 100 prosent reduseres fradraget for grunnpensjonen tilsvarende. 
 • Folketrygdens tilleggspensjon går til fradrag i sin helhet. Samordningsfradraget blir lavere hvis bruttopensjonen er beregnet ut fra et pensjonsgrunnlag som gir lavere poengtall enn folketrygdens sluttpoengtall.
 • Folketrygdens pensjonstillegg/minstenivåtillegg går til fradrag i sin helhet.

Samordningsfradragene blir forholdsmessig lavere dersom du ikke har full opptjening i tjenestepensjonsordningen. 

 

Samordning med ny folketrygd

Alderspensjon fra NAV beregnet etter nye regler i folketrygden består av en pensjonsbeholdning.

Samordningsfradraget utgjør:

 • 98 prosent av pensjonsbeholdningen din.
 • Får du et tillegg for å nå garantipensjon fra NAV, inngår også tillegget i samordningsfradraget.

Bruttopensjon minus samordningsfradrag kan bli null. Du får derfor et tillegg på 2,5 G som deles på folketrygdens delingstall. Dette tillegget medfører at du er sikret å få utbetalt alderspensjon fra HKP etter samordning.

Samordningsfradraget og tillegget blir forholdsmessig lavere dersom du ikke har full opptjening i tjenestepensjonsordningen. 

 

Samordning med privat AFP

Alderspensjon fra HKP skal også samordnes med AFP fra privat sektor. Hvis du mottar privat AFP i tillegg til alderspensjon fra NAV, gjøres det samordningsfradrag for 15 prosent av din private AFP.

Fradraget for privat AFP blir forholdsmessig redusert dersom du ikke har full opptjening i tjenestepensjonsordningen. 

 

Vekting av alderspensjonen

Du som er født i 1954 -1958 vi altså få alderspensjon fra HKP som er samordnet og levealdersjustert på to forskjellige måter. Pensjon skal først beregnes fullt ut etter hver av de to metodene. Vi kommer da frem til to nettopensjoner, som deretter skal vektes på samme måte som fordelingen av gammel og ny folketrygd for ditt årskull:

1954 kullet får 9/10 gammel nettopensjon og 1/10 ny nettopensjon.
1955 kullet får 8/10 gammel nettopensjon og 2/10 ny nettopensjon.
1956 kullet får 7/10 gammel nettopensjon og 3/10 ny nettopensjon.
1957 kullet får 6/10 gammel nettopensjon og 4/10 ny nettopensjon.
1958 kullet får 5/10 gammel nettopensjon og 5/10 ny nettopensjon.

Summen av de to beløpene blir din alderspensjon fra HKP. 

 

Individuell garanti (garantitillegg)

Hovedprinsippet i bruttoordingen er at samlet pensjon NAV og HKP fra fylte 67 år skal utgjøre 66 prosent av pensjonsgrunnlaget dersom du har full opptjening i tjenestepensjonsordningen (30 år). Samlet pensjon fra NAV og HKP kan imidlertid, som følge av levealdersjustering og samordningsregler, bli lavere enn 66 prosent. Årskull til og med 1958 får da et garantitillegg i alderpensjonen fra HKP for å nå det garanterte pensjonsnivået på 66 prosent samlet pensjon.  Det garanterte pensjonsnivået avkortes forholdsmessig dersom du ikke har full opptjening i tjenestepensjonsordningen.

Vi gjør også oppmerksom på at det i beregning av garantitillegg forutsettes at du starter uttak av alderspensjon i NAV tidligst fra fylte 67 år. Starter du uttak av alderspensjon fra HKP etter fylte 67 år, forutsettes det at du venter med å ta ut alderspensjon fra NAV til du starter uttak av alderspensjon fra HKP. Starter du uttak i NAV tidligere enn det som er forutsatt i beregningen vil du få lavere årlig pensjon fra NAV og dermed lavere samlet pensjon. 

 

Barnetillegg

Dersom du forsørger barn under 18 år får du utbetalt barnetillegg med 10 prosent av alderspensjonen for hvert barn, begrenset til 90 prosent av pensjonsgrunnlaget.

 

Alderspensjon og arbeidsinntekt

Du kan ha inntekt fra privat sektor uten at alderspensjonen fra HKP blir redusert. Med privat sektor menes arbeidsgivere som ikke har offentlig tjenestepensjonsordning.

I offentlig sektor kan du arbeide på «pensjonistvilkår» uten reduksjon i alderspensjonen fra HKP. Reglene for «pensjonistvilkår» får du hos arbeidsgiveren din. Arbeider du på ordinære lønnsvilkår i offentlig sektor, vil du bli innmeldt i HKP eller i en annen en offentlig tjenestepensjonsordning. Alderspensjonen fra HKP skal da reduseres.

Din alderspensjon fra NAV blir ikke redusert for arbeidsinntekt.

 

Her finner du pensjonsbestemmelsene

Fra 1. januar 2020 er pensjonsbestemmelsene flyttet ut av Hovedtariffavtalen og over til en egen særavtale. KS sin særavtale finner du her: «SGS 2020 Pensjonsordninger ». De ansatte i den norske kirke med medlemskap i HKP har en egen særavtale.

Samordningsreglene finner du her: «Lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser (samordningsloven)».

 

Hvem skal utbetale pensjonen din?

Alle som jobber som lærer har tjenestepensjonsordning i Statens pensjonskasse. Sykepleiere har tjenestepensjonsordning i KLP. De andre ansatte i Haugesund kommune har sin tjenestepensjonsordning i HKP. HKP ivaretar også tjenestepensjonsordningen for virksomheter i nær tilknytning til Haugesund kommune. 

Dersom du i løpet av yrkeslivet også jobber hos andre offentlige arbeidsgivere kan du få medlemskap i andre offentlige pensjonskasser.

HKP er med i Overføringsavtalen. Denne avtalen sier at den offentlige pensjonskassen som du sist har vært medlem av skal samle opptjeningen din og utbetale pensjon til deg. 

Det kreves minimum tre års samlet medlemstid for å få rett til tjenestepensjon.

 

Medlemsportal og pensjonskalkulator

Du kan logge deg inn på vår medlemsportal på «Min side». Her vil du finne informasjon om din opptjening i Haugesund kommunale pensjonskasse (HKP) og du kan søke om pensjon. Du kan også lage pensjonsprognoser på vår pensjonskalkulator. Prognosen er ikke en endelig beregning, men vil kunne gi deg en god pekepinn på hvilket pensjonsnivå du kan forvente.

HKP jobber med å bli mer digital. Vi vil derfor etter hvert gå over til å sende deg brev i medlemsportalen i stedet for i posten. For at vi skal kunne varsle deg om nye brev i medlemsportalen må du registrere din e-postadresse på «Min side».

 

Slik søker du alderspensjon

Vi anbefaler at du tar kontakt med HKP for å få informasjon om hvilket regelverk som gjelder for din stilling før du sier opp og søker alderspensjon.
For å søke om pensjon logger du deg inn på "Min side". Velg "Mine søknader" og søk om alderspensjon. Dersom du trenger hjelp til å søke ber vi deg ta kontakt med oss.

Dersom du også skal ta ut alderpensjon fra folketrygden må du søke om dette hos NAV.

 

Lurer du på noe?

Dersom du har spørsmål om din tjenestepensjon kan ta med Haugesund kommunale pensjonskasse.
Telefon: 52743000
E-post:

 

 

Utskrift