Nye regler for beregning av alderspensjon for deg som er født i 1954 - 1962

Haugesund kommunale pensjonskasse (HKP) utbetaler offentlig tjenestepensjon.

Stortinget har vedtatt at det fra 1. januar 2020 innføres en ny tjenestepensjonsordning for de som er født i 1963 eller senere. Den nye tjenestepensjonsordningen (påslagsordningen) gjelder ikke for deg som er født før 1963. Du blir stående i den samme tjenestepensjonsordningen som før (bruttoordningen). Det er imidlertid vedtatt nye regler for beregningen av alderspensjon i bruttoordningen. Disse reglene har betydning for alderspensjonen din fra HKP. Nedenfor forklarer vi hvorfor.

 

Ny folketrygd fra 2011

Hvor mye du får i alderspensjon fra tjenestepensjonsordningen (HKP) avhenger blant annet av hvor mye du får i alderspensjon fra folketrygden. Det er NAV som utbetaler pensjon fra folketrygden. 

I pensjonsreformen i 2011 ble det innført nye regler for opptjening, beregning og uttak av alderspensjon i folketrygden. Målet er å få folk til å jobbe lenger fordi vi lever lenger. 

De nye opptjeningsreglene i folketrygden er gradvis faset inn med 1/10 for hvert årskull fra og med 1954. 1963 kullet har kun nye opptjeningsregler.  Alderspensjon fra folketrygden (NAV) kan tas ut fleksibelt mellom 62 og 75 år. Årlig pensjon justeres ut fra forventet gjenstående levetid når du starter uttak. Dette kalles for levealdersjustering. Årlig pensjon blir dermed høyere jo senere du tar den ut.

 

Ny folketrygd påvirker din alderspensjon fra HKP

For å få alderspensjon fra HKP må du ha fylt 67 år og sluttet helt eller delvis i din stilling. Har du imidlertid en stilling med særaldersgrense kan du få alderspensjon før fylte 67 år.  

Din alderspensjon fra HKP skal fra fylte 67 år levealdersjusteres og samordnes med alderspensjon fra NAV. Når vi samordner ser vi på hvor mye du får fra NAV og gjør fradrag for dette i din alderpensjon fra HKP.

Det er nå vedtatt regler for levealdersjustering og samordning med ny folketrygd som gjelder fra 1954- kullet. Reglene vil få betydning for beregning av din alderspensjon fra HKP fra du fyller 67 år.

 

Nye regler kan gi deg lavere alderspensjon

Årskull til og med 1958 har en individuell garanti som skal sikre en samlet alderspensjon fra NAV og HKP på 66 prosent av sluttlønn, dersom en har full opptjening i tjenestepensjonsordningen (30 år i 100 prosent stilling). Samlet pensjon fra NAV og HKP kan imidlertid, som følge av levealdersjustering og samordningsregler, bli lavere enn 66 prosent. Årskull til og med 1958 får da et garantitillegg i alderspensjonen fra HKP for å nå 66 prosent samlet pensjon.

Det er vedtatt en utfasing av den individuelle garantien for årskullene 1959-1962. Disse årskullene får en andel av garantitillegget. Andelen bestemmes av forholdet mellom tjenestetid i tjenestepensjonsordningen før 2011 og samlet tjenestetid (maksimalt opp til kravet til full opptjeningstid, vanligvis 30 år). Garantitillegget skal deretter avkortes med årskull, slik at 1959-kullet får 90 prosent, 1960-kullet får 80 prosent, 1961-kullet får 70 prosent og 1962-kullet får 60 prosent.

Hvis du er født i 1959 -1962, og ikke har tjenestetid før 2011, får du ikke garantitillegg.

De nye garantireglene for årskullene 1959 – 1962 kan medføre lavere alderspensjon fra HKP, og dermed lavere samlet pensjon.

 

Medlemsportal og pensjonskalkulator

Du kan logge deg inn på vår medlemsportal på «Min side». Her finner du informasjon om din opptjening i HKP, og du kan søke om pensjon. Du kan også lage pensjonsprognoser på vår pensjonskalkulator. Prognosen er ikke en endelig beregning, men vil kunne gi deg en god pekepinn på hvilket pensjonsnivå du kan forvente.

HKP ønsker å bli mer digital. Vi vil derfor etter hvert gå over til å sende deg brev i medlemsportalen i stedet for i posten. For at vi skal kunne varsle deg om nye brev i medlemsportalen må du registrere din e-postadresse på «Min side».

 

Hvem skal utbetale pensjonen?

Alle som jobber som lærer har tjenestepensjonsordning i Statens pensjonskasse. Sykepleiere har tjenestepensjonsordning i KLP. De andre ansatte i Haugesund kommune har sin tjenestepensjonsordning i HKP. HKP ivaretar også tjenestepensjonsordningen for virksomheter i nær tilknytning til Haugesund kommune.

Dersom du i løpet av yrkeslivet også jobber hos andre offentlige arbeidsgivere kan du få medlemskap i andre offentlige pensjonskasser.

HKP er med i Overføringsavtalen. Denne avtalen sier at den offentlige pensjonskassen som du sist har vært medlem av skal samle opptjeningen din og utbetale pensjon til deg. 

Det kreves minimum tre års samlet medlemstid for å få rett til tjenestepensjon.

 

AFP, uførepensjon og etterlattepensjon

Medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning gir også rett til AFP, uførepensjon og etterlattepensjon (ektefelle- og barnepensjon) dersom vilkårene for disse ytelsene er oppfylt. Regelverket for AFP, uførepensjon og etterlattepensjon er ikke endret.

 

Vil du vite mer om din alderspensjon?

Lurer du på hvordan din alderspensjon blir beregnet, og hvordan vi foretar samordning, levealdersjustering og garantiberegning? Da kan du leser mer om reglene som gjelder for deg her:

«Alderspensjon for deg født i 1954 - 1958»

«Alderspensjon for deg født i 1959 - 1962»

Vi gjør oppmerksom på at pensjonsbestemmelsene fra 1. januar 2020 er flyttet ut av Hovedtariffavtalen og over til en egen særavtale. KS sin særavtale finner du her: «SGS 2020 Pensjonsordninger ». De ansatte i den Den norske kirke med medlemskap i HKP har en egen særavtale.

Utskrift