Haugesund kommunale pensjonskasse sine retningslinjer for aktivt aksjeeierskap og hvordan aktivt eierskap er integrert i pensjonskassens investeringer

Haugesund kommunale pensjonskasse (HKP) har en standard for ansvarlige investeringer og gjennom våre forvaltere ivaretar vi miljø, sosiale forhold og eierstyring (ESG) i forvaltningen. Våre forvaltere skal ha en UN PRI signatory (FN støttede prinsipper for ansvarlige investeringer). Dette sees som beste praksis innen ansvarlige investeringer. Viktige virkemidler i våre forvalteres arbeid er integrering av risiko og muligheter innen ESG i forvaltningen, aktiv eierskapsutøvelse ved dialog og stemmegivning, standardsetting, samt eksklusjon og risikobasert nedsalg.
Forvaltningen av HKPs midler skal følge de etiske kriteriene som til enhver tid er valgt av Finansdepartementet for forvaltningen av Statens Pensjonsfond Utland. Selskaper kan ekskluderes fra investeringsuniverset ved brudd på de fastlagte kriteriene.
HKP vil påse at samarbeidende forvaltere er informert om både forvaltningsrammer og etiske retningslinjer i HKPs Strategi for kapitalforvaltning. Dersom HKP blir gjort oppmerksom på at det hos en forvalter er plasseringer i selskaper med en uakseptabel etisk profil, skal dette tas opp til diskusjon med forvalteren. HKP ber forvalterne utøve aktivt eierskap og dialog med selskapet. Dersom ikke forvalter når frem vil plasseringer gjort av forvalteren opphører, eller så vil HKP trekker seg ut av det aktuelle produkt hos forvalteren.
HKP har også som målsetning å velge forvaltere som fokuserer på positive screeningkriterier eller bærekraftige investeringer dersom forvalterne ellers vurderes å ha like god evne til å skape god risikovektet avkastning over tid.

 

Investeringsinstruks for Haugesund kommunale pensjonskasse

Retningslinjer for investeringsvirksomheten beskriver hvordan Haugesund kommunale pensjonskasse skal plassere og forvalte sine midler. Disse retningslinjer er nedfelt i Investeringsinstruks for HKP, som er fastsatt av styret. Trykk her for å se hele investeringsinstruksen.
Offentlig regelverk for pensjonskasser vil alltid gjelde for kapitalforvaltningen i HKP. Retningslinjene for investeringsvirksomheten er supplerende til det offentlige regelverk, og ligger innenfor dette.

 

Aktivasammensetning og rammer – i % av forvaltningskapital til markedsverdi for omløpsmidler og bokført verdi for anleggsmidler

Aktivaklasse Nedre grense Normalportefølje Øvre grense
Bank, driftskonto o.a. 0,5 % 2 % 10 %
Obligasjoner 32 % 50 % 57 %
Herav Norske omløpsobligasjoner 14 % 23 % 30 %
Herav utenlandske omløp obligasjonsfond 14 % 24 % 30 %
High yield obligasjonsfond 0 % 3 % 6 %
Hold - til forfallobligasjoner 0 % 0 % 29 %
Aksjer 25 % 30 % 35 %
- Norge 3 % 5 % 8 %
- Utland 15 % 25 % 30 %
Eiendom 15 % 18 % 21 %

 

Forvaltervurdering

Vi jobber sammen med våre forvaltere og leverandører for å bedre selskapenes holdninger til FN sine bærekraftsmål. Etisk screening er en integrert prosedyre i valg av forvaltere. De fleste av våre forvaltere er aktive i styrer for å bedre både karbon-avtrykket, menneskerettigheter og en rekke andre av FNs bærekraftsmål (link til FNs bærekraftsmål finner du her). Flere og flere fond oppgir sitt karbon-avtrykk i sine rapporter. Dette er et «forholdsvis» nytt måleparameter i jobben med mer bærekraftige investeringer, men vil trolig bli et krav for institusjonelle investorer (heriblant pensjonskasser) gjennom IORP II.

Utskrift