Ny offentlig tjenestepensjon fra 1. januar 2020 for deg som er født i 1963 eller senere

Din offentlige tjenestepensjon inkluderer følgende ytelser:

   Alderspensjon
•  AFP
   Uførepensjon
   Ektefellepensjon
   Barnepensjon

Din egenandel for alle ytelsene er to prosent av lønn.

Partene i offentlig sektor avtalte 3. mars 2018 en omlegging av den offentlige tjenestepensjonsordningen. Avtalen ble fulgt opp av et lovvedtak i Stortinget i juni 2019.

Les avtalen her.

Det nye regelverket omfatter alderspensjon og AFP og gjelder for deg som er født i 1963 eller senere.

Pensjon fra den nye ordningen skal beregnes uavhengig av folketrygden (NAV), og har fått navnet påslagsordningen. Opptjening i påslagsordningen starter 1. januar 2020.

Det er også vedtatt at pensjonsbestemmelsene skal flyttes ut av Hovedtariffavtalen og over til en egen særavtale: «SGS 2020 Pensjonsordninger». Dette skjer med virkning fra 1. januar 2020.

 

Hvorfor ny pensjonsordning i offentlig sektor?

Avtalen om ny pensjonsløsning i offentlig sektor er en del av pensjonsreformen som har pågått siden 2001 da Stoltenberg-regjeringen nedsatte Pensjonskommisjonen. Reformen omfatter alle deler av pensjonssystemet, både i og utenfor folketrygden (NAV). Bakgrunnen for reformen er at levealderen øker. En økende andel eldre fører til en vesentlig økning i pensjonsutgiftene, samtidig som det i framtiden vil bli relativt færre yrkesaktive til å betale for pensjonene.

1. januar 2011 ble det innført nye regler for alderspensjon i folketrygden (NAV). Fra å få opptjening ut fra inntekt i de 20 beste årene skulle nå alle år fra 13-75 år legges til grunn. Fleksibelt uttak fra fylte 62 år og levealdersjustering ble innført. Levealdersjustering betyr at den opptjente pensjonen din blir fordelt på det antall år ditt årskull forventes å leve. Så lenge levealderen øker, må hvert årskull jobbe lenger enn det forrige for å oppnå samme pensjon.

Levealdersjustering ble også innført i offentlig tjenestepensjon, men tjenestepensjonsordningen ble ikke tilpasset reformen fullt ut. Offentlig ansatte fikk dermed ikke samme mulighet til å motvirke effekten av levealdersjustering ved å jobbe lenger. Tvert imot kunne pensjonen bli redusert dersom en valgte å stå lenge i jobb.

Det har derfor i lengre tid vært arbeidet med å tilpasse offentlig tjenestepensjon til pensjonsreformen for øvrig. Omleggingen innebærer at den offentlige tjenestepensjonsordningen blir bedre tilpasset folketrygden (NAV) og ny avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor. Det vil lønne seg for offentlig ansatte å jobbe lenger. Den offentlige tjenestepensjonsordningen skal også legge til rette for at det også blir lettere å bytte jobb mellom offentlig og privat sektor.

 

Ny alderspensjon og AFP

Påslagsordningen er bygget opp etter samme prinsipper som alderspensjonen fra folketrygden (NAV). 

pengesekk

Hovedprinsippene i påslagsordningen

   Alle år i jobb frem til du er 75 år gir opptjening til din alderspensjon
   Arbeidsgiver sparer til din alderspensjon i en pensjonsbeholdning (pengesekk)
                         5,7 prosent av din pensjonsgivende lønn opp til 12 G
                         + 18,1 prosent av din pensjonsgivende lønn mellom 7,1 G og 12 G
   Alderspensjonen skal beregnes uavhengig av folketrygden (skal ikke samordnes)
   AFP gis som et livsvarig tillegg, dersom vilkårene er oppfylt
   Dersom du ikke har rett til AFP vil du få en betinget tjenestepensjon
   Du kan starte uttak av pensjon når du vil mellom 62 og 75 år
   Årlig pensjon vil øke jo senere du tar den ut
   Du kan ha arbeidsinntekt uten at pensjonen reduseres

 

Hvis du har særaldersgrense

Du har særaldersgrense hvis aldersgrensen for stillingen din er lavere enn 70 år.

Det er ikke vedtatt endelige regler for opptjening i påslagsordningen for ansatte med særaldersgrense. Inntil videre gjelder gamle regler i bruttordningen (66 % av lønn). Vi gjør oppmerksom på at regelverket for medlemmer med særaldersgrense kan bli endret senere. Har du særaldersgrense vil du få mer informasjon etter at nye regler eventuelt er vedtatt.

Det er bestemt at ansatte som er født i 1963 og har 60 års aldersgrense har rett til å gå av med alderspensjon etter særaldersgrensen i 2020.

 

Ny AFP etter mønster fra privat sektor

I pensjonsavtalen av 3. mars 2018 ble det avtalt en ny AFP-ordning i offentlig sektor. Det fremgår av avtalen at AFP skal være en livsvarig pensjon som kommer i tillegg til tjenestepensjon og pensjon fra folketrygden (NAV). Den nye AFP-ordningen i offentlig sektor er bygget opp etter samme prinsipper som AFP-ordningen i privat sektor. Du beholder dermed AFP-rettighetene dine hvis du bytter jobb mellom offentlig og privat sektor.

Partene i privat sektor skal forhandle om AFP-ordningen i 2020. Dersom disse forhandlingene medfører at AFP i privat sektor blir endret, vil dette også kunne få følger for AFP-ordningen i offentlig sektor. Det er derfor foreløpig ikke vedtatt endelige regler for den nye offentlige AFP-ordningen. Du vil få mer informasjon om dette når reglene er vedtatt.

 

Betinget tjenestepensjon

For de som ikke kvalifiserer for ny AFP innføres et nytt produkt; betinget tjenestepensjon. Dette skal gi økt sikkerhet for en framtidig pensjon for denne gruppen.

 

Overgangsregler

Det er innført ulike tillegg for de første årskullene fra og med 1963 for å motvirke uheldige konsekvenser av det nye regelverket.

Årskullene 1963 -1970 får et overgangstillegg

Årskullene 1963-1967 får et 2011-tillegg

 

Tjenestepensjon både etter ny og gammel pensjonsordning

Du vil få opptjening etter nye regler i påslagsordningen fra 1. januar 2020, dersom du:

   Jobber hos en arbeidsgiver med offentlig tjenestepensjonsordning.
   Eller mottar uførepensjon fra offentlig tjenestepensjonsordningen pr 1. januar 2020, og du ble ufør mens du var aktivt medlem i ordningen.

Du beholder opptjeningen din fra den gamle ordningen, som blir kalt bruttoordningen.

Hvis du har pensjonsopptjening både før og etter 1. januar 2020, vil din fremtidige alderspensjon kunne bli beregnet både etter reglene i gammel ordning og etter reglene i ny ordning.

Det kreves minst tre års tjenestetid i bruttoordningen og påslagsordningen tilsammen for at du skal ha rett til pensjon fra bruttoordningen.

 

Andel opptjent i ny og gammel ordning

                                                                                                              Kilde: PKH

 

Samlet pensjon (tidligst fra fylte 62 år)

AP = alderspensjon

Samlet pensjon 1963 tidligst fra fylte 62 år

 

Hva kan du selv gjøre for å få høyest mulig pensjon?

Måten pensjonssystemet er bygget opp på gjør at valgene du tar om jobb og penger gjennom livet, påvirker hva du får utbetalt i pensjon. Dette betyr at jo mer du jobber og jo mer du tjener, jo mer pensjon får du.

Det er viktig at du tenker igjennom hva du selv kan gjøre dersom du ønsker en høyest mulig pensjon.

Pensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning er blant annet avhengig av:

   Antall år som du jobber i offentlig sektor
   Årslønn
   Stillingsstørrelse
   Hvor gammel du er når du tar ut pensjon (jo senere uttak, jo høyere blir årlig pensjon)

 

Medlemsportal og pensjonskalkulator

Du kan logge deg inn på vår medlemsportal på «Min side». Her vil du finne informasjon om din opptjening i Haugesund kommunale pensjonskasse (HKP), og du kan søke om pensjon. På medlemsportalen finner du også vår pensjonskalkulator. Kalkulatoren gir deg ikke en endelig beregning, men vil kunne gi deg en pekepinn på hvilket pensjonsnivå du kan forvente deg, gitt de tallene du selv legger inn. Derfor kaller vi kalkulatoren vår for «Pensjonsprognose».

Da regelverket for AFP for medlemmer født i 1963 eller senere ikke er klart beregner ikke pensjonskalkulatoren livsvarig AFP påslag. I stedet beregner den en betinget tjenestepensjon, som vil være alternativet for medlemmer som ikke fyller vilkårene for ny AFP. Endelige regler for AFP for de som er født i 1963 eller senere skal vedtas senest i år 2024. Pensjonskalkulatoren vil da bli oppdatert.

HKP jobber med å bli mer digital. Vi vil derfor etter hvert gå over til å sende deg brev i medlemsportalen i stedet for i posten. For at vi skal kunne varsle deg om nye brev i medlemsportalen må du registrere din e-postadresse på «Min side».

 

Hvem skal utbetale pensjonen?

I løpet av yrkeslivet har du gjerne jobbet i ulike kommuner. Kanskje har du skiftet yrke også. Du kan derfor være medlem av flere pensjonskasser.

Alle som jobber som lærer har offentlig tjenestepensjon gjennom Statens pensjonskasse. Sykepleiere har KLP. De andre ansatte i Haugesund kommune har sin tjenestepensjon i Haugesund kommunale pensjonskasse (HKP). HKP ivaretar også tjenestepensjonsordningen for selskaper i nær tilknytning til Haugesund kommune.

Haugesund kommunale pensjonskasse er med i Overføringsavtalen. Denne avtalen sier at den pensjonskassen som du sist har vært medlem av skal utbetale din pensjon.

 

Vil du vite mer om din pensjon?

Lurer du på hvor mye din arbeidsgiver sparer til din pensjon og hvordan pensjonen blir beregnet? Da kan du leser mer om reglene som gjelder for deg her:

Alderspensjon for deg født i 1963 -1967

Alderspensjon for deg født i 1968 -1970

Alderspensjon for deg født i 1971 eller senere

 

Lurer du på noe?

Dersom du har spørsmål om din tjenestepensjon kan ta kontakt med Haugesund kommunale pensjonskasse.

Telefon: 52743000
E-post:

Utskrift