Personvern

Saksbehandling av ulike pensjonsspørsmål innebærer behandling av personopplysninger. Personopplysninger er opplysninger som direkte eller indirekte kan knyttes til identifiserbare enkeltpersoner. Bruk av personopplysninger er regulert i Lov om behandling av personopplysninger.

Pensjonskassen er tildelt konsesjon fra Datatilsynet for behandling av opplysninger om medlemmer og tidligere medlemmer i pensjonskassen.

HKP legger til grunn følgende prinsipper for behandling av personopplysninger:
All behandling av personopplysninger skal baseres på rimelighet og lovlighet knyttet til formålet med pensjonskassens drift og medlemmets rett og krav på personvern. Behandling av sensitive opplysninger (eks. helseopplysninger) skal kun gjøres etter at medlemmet har samtykket.

Medlemmet skal være informert om hvilke opplysninger som behandles, hva opplysningene brukes til og rettigheter som følger av personopplysningsloven.
All bruk av personopplysninger skal knyttes til spesifiserte og konkrete formål. Opplysningene skal ikke benyttes til andre formål med mindre medlemmet har samtykket i slik bruk, eller bruken er lovpålagt.

Det skal kun behandles personopplysninger om medlemmene som er relevante, oppdaterte og tilstrekkelige i forhold til det definerte formålet. Det skal være etablerte rutiner som sikrer tilstrekkelig oppdatering og nødvendig retting av personopplysningene.
Personopplysninger skal ikke oppbevares lenger enn det som er nødvendig ut fra formålet med behandlingen. Etter dette tidspunktet skal opplysningene slettes, med mindre videre oppbevaring er pålagt i lov.

Ved forespørsel skal den registrerte gis innsyn i hvilke behandlinger som gjøres i pensjonskassen, samt hvilke konkrete opplysninger som eventuelt behandles om den enkelte.
Pensjonskassen skal ha etablert tilstrekkelige og dokumenterte rutiner som sikrer oppfylling av lovpålagte krav i personopplysningsloven.

For nærmere informasjon om pensjonskassens behandling og bruk av personopplysninger kan pensjonskassen kontaktes.

Les også vår personvernerklæring her>>>

Utskrift