Avtalefestet pensjon (AFP) for deg født før 1963

Bestemmelsene om avtalefestet pensjon er fra 1. januar 2020 flyttet fra hovedtariffavtalen (HTA) til SGS 2020 Pensjonsordninger del II (før 1. januar 2020: HTA vedlegg 4).

For folketrygdberegnet AFP gjelder følgende:
(100% pensjon): Du kan ikke ha arbeidsinntekt i tillegg til pensjonen. Det gjelder likevel et ”toleransebeløp” på 15 000 kroner. Blir inntekten din i løpet av et kalenderår høyere enn 15.000 kroner vil HKP foreta et årlig etteroppgjør (krav om tilbakebetaling) etter at ligningen for det aktuelle inntektsåret foreligger. Får du inntekt utover kroner 15 000 må du straks melde fra til HKP.

 

Vilkår for AFP mellom 62 og 65 år
Mellom 62 og 65 år utbetales folketrygdberegnet AFP. Vilkår, herunder opptjeningskrav for å ta ut folketrygdberegnet AFP, fremgår av SGS 2020 Pensjonsordninger del II § 3:
• Er i lønnet arbeid frem til du går av med AFP
• Ha vært ansatt hos samme arbeidsgiver eller annen arbeidsgiver innen offentlig sektor sammenhengende de siste 3 år
• I de overnevnte 3 årene hatt minst 20 % stilling med en årlig inntekt på minst 1G
• Ha minst 10 år med poengopptjening i folketrygden fra og med det år du fylte 50 år til og med året før uttaksåret
• Hatt en gjennomsnittlig pensjonsgivende inntekt på minst 2G i dine 10 beste inntektsår fra og med 1967 til og med året før uttaksåret

 

Vilkår for AFP mellom 65 og 67 år
Fra fylte 65 år kan du ha rett til en tjenestepensjonsberegnet AFP. Vilkårene for å ta ut tjenestepensjonsberegnet AFP finner du i SGS 2020 Pensjonsordninger del I § 14-1 pkt. 4:
• Du må være i lønnet arbeid og medlem av Haugesund kommunale pensjonskasse frem til du går av med AFP
• Du må ha minst 10 år medlemskap i offentlig pensjonsordning etter fylte 50 år
• Hvis du ikke oppfyller disse to vilkårene, har du likevel rett til folketrygdberegnet AFP dersom du fyller vilkårene for uttak mellom 62 og 65 år, se over.

 

Kombinasjon med andre pensjonsytelser
Du kan ikke ha AFP samtidig med pensjon fra folketrygden. Har du en pensjon fra folketrygden, må du si fra deg denne for å få AFP.
Du kan kombinere delvis uførepensjon fra pensjonskassen med AFP, men du kan ikke kombinere uføretrygd fra folketrygden med AFP.

 

Beregning av AFP
Mellom 62 og 65 år er det alltid folketrygdens regelverk og beregningsmåte som gjelder. AFP-beregningen foretas av NAV, men pensjonen blir utbetalt av pensjonskassen. Folketrygdberegnet AFP tilsvarer alderspensjonen du ville fått fra folketrygden, beregnet etter gamle opptjeningsregler, uten levealdersjustering, om du hadde fortsatt i arbeid fram til 67 år, pluss et AFP tillegg på 20 400 kroner per år/ 1700 kroner per måned. Samlet AFP kan ikke overstige 70 % av din tidligere pensjonsgivende inntekt i folketrygden. Tidligere inntekt beregnes av NAV som gjennomsnittet av pensjonsgivende inntekt de 3 beste av de 5 siste inntektsårene før året før uttaksåret.
Fra 65 år kan du ha rett til AFP beregnet som en ordinær tjenestepensjon fra HKP. Full tjenestepensjonsberegnet AFP blir da 66 % av pensjonsgrunnlaget. Har du kortere opptjeningstid enn 30 år eller har du arbeidet deltid, blir pensjonen redusert. Vi utbetaler den høyeste av tjenestepensjonsberegnet AFP og folketrygdberegnet AFP, frem til fylte 67 år.

 

AFP og arbeidsinntekt
Folketrygdberegnet AFP er omfattet av regler i folketrygden som sier at pensjonsbeløpet skal reduseres for arbeidsinntekt. Du kan altså ikke ha arbeidsinntekt ved siden av pensjonen uten at det påvirker utbetalingraden. Det gjelder likevel et ”toleransebeløp” på 15 000 kroner. HKP innhenter inntektsopplysninger når ligningen foreligger året etter. Har du tjent for mye gjør vi et etteroppgjør og krever for mye utbetalt pensjon tilbake.
Les mer om dette her :
Folketrygdberegnet AFP og arbeidsinntekt 

Dersom du har tjenestepensjonsberegnet AFP kan du ha inntekt fra privat sektor og arbeide på pensjonistvilkår i offentlig sektor uten reduksjon i din tjenestepensjonsberegnede AFP. Arbeider du på ordinære lønnsbetingelser i offentlig sektor vil du bli innmeldt i en offentlig tjenestepensjonsordning. Pensjonen skal da reduseres.

Vi gjør oppmerksom på at all pensjonsgivende inntekt i det året du fyller 65 år vil bli fordelt over hele kalenderåret. Inntekt opptjent etter overgang til tjenestepensjonsberegnet AFP i det året du fyller 65 år vil derfor kunne medføre reduksjon i din folketrygdberegnede AFP som du har hatt frem til fylte 65 år. 

 

Slik søker du pensjon
Vurderer du å søke AFP, bør du innhente en serviceberegning på offentlig AFP fra NAV. Dette kan du selv gjøre ved å logge deg inn på NAV sine nettsider. Trenger du hjelp kan du ringe NAV og be om en beregning.
Når du har fått serviceberegningen bør du å kontakte HKP slik at vi kan kontrollere at vilkårene for AFP er til stede, og se om andre alternativer enn AFP er aktuelle for deg.
Er du ansatt hos flere arbeidsgivere skal du søke AFP hos hovedarbeidsgiveren din.

For å søke om AFP logger du deg på "Min side". Velg "Mine søknader" og søk om AFP. Dersom du trenger hjelp til å søke ber vi deg ta kontakt med oss.


Ved 67 år opphører AFP, og HKP starter utbetaling av alderspensjon. Du må samtidig søke om alderspensjon fra NAV.

 

Utskrift