Haugesund kommunale pensjonskasses fond for HMS og seniorpolitikk

Haugesund kommunale pensjonskasse ønsker å bidra til at våre kunder og ansatte hos våre kunder får en bedre hverdag og har avsatt kr. 500 000 til et eget fond for helse, miljø, sikkerhet og seniorpolitikk. Fondet er tilgjengelig for kommuner og virksomheter som har offentlig tjenestepensjonsordning i Haugesund kommunale pensjonskasse.

 

Formål

Formålet med fondet er å skape et godt og trygt arbeidsmiljø for ansatte, redusere sykefravær og antall uføre, samt å redusere bruken av tidligpensjonering ved å stimulere ansatte til å stå lenger i stilling.

 

Tiltak som kan støttes:

Utredninger eller konkrete HMS-tiltak rettet mot ansatte
Helsefremmende tiltak
Ergonomiske tiltak
Skadeforebyggende tiltak
Seniorpolitiske tiltak
Kurs og etterutdanning innenfor helse, miljø og sikkerhet / seniorpolitikk
Listen over er ikke uttømmende. Tiltak som er beslektet med ovennevnte vil ved søknad bli vurdert av styret i HKP.

 

Tildelingskomitè

Styret i HKP er tildelingskomite. Styret vil vurdere søknader om støtte til tiltak og tildele midler fra fondet. HKP legger vekt på at styret skal bestå av både arbeidsgivere og arbeidstakere. Styret består av 3 folkevalgte representanter og 2 representanter fra fagforeningene medlemsvalgte.

Følgende personer utgjør tildelingskomiteen:

Johanne Øveraas - styrets leder - AP

Øyvind Lie - styrets nestleder - uavhengig representant

Johannes Alne - styremedlem - SP

Gisle Stødle - styremedlem - Juristforbundet

Anne Britt Rossehaug - styremedlem - Fagforbundet

 

Hvem kan få tildelt midler fra fondet?

Kommuner og virksomheter med offentlig tjenestepensjonsordning i HKP kan få tildelt midler etter søknad. Støtte fra fondet ytes kun til HKPs kunder og ved flytting av pensjonsordningen opphører støtte fra fondet.

 

Søknad om støtte

Søknad om støtte til tiltak sendes til: HKP, Postboks 2160, 5504 Haugesund.

Det vil bli tildelt midler fra fondet to ganger i året. Tildeling vil skje i siste styremøtet om våren og siste styremøtet om høsten. Søknadsfrist om støtte fra fondet er 1. mai og 1. november det enkelte år.

 

Kriterier for tildeling

Nedenfor skisseres det noen kriterier for tildeling av støtte fra fondet.

Støtte ytes til tiltak eller prosjekt av særskilt karakter og/eller varighet. Midler fra fondet kan ikke gå inn i virksomhetens ordinære drift.

Styret vil i hvert enkelt tilfelle foreta en vurdering av dette kriteriet.

Det forutsettes at tiltak eller prosjekt har en selvfinansiering på femti prosent av tiltaket/prosjektets kostnad. Egeninnsats og ressursbruk fra virksomheten vil kunne regnes som en del av selvfinansieringen.

Tiltakene bør rettes mot grupper av ansatte som omfattes av tjenestepensjonsordningen i HKP. Tiltak kan ikke direkte rettes mot grupper av ansatte som omfattes av andre pensjonsordninger. Dette er like vel ikke til hinder for at slike grupper av ansatte kan omfattes av tiltakene med bakgrunn i at tiltak kan være av generell karakter.

Det forutsettes at tiltak skal være forankret hos øverste administrative leder i virksomheten. Slik forankring skal fremgå av søknad om støtte.

Støtte fra tillitsvalgte vil bli tillagt stor vekt ved vurdering av søknaden. Det er et minstekrav at tillitsvalgte er informert om tiltak og om søknaden om støtte. Søknaden skal inneholde informasjon om hvordan virksomheten har håndtert ovennevnte i forhold til tillitsvalgte. Søknader som har godkjenning av både tillitsvalgte og arbeidsgiver blir prioritert høyest.

Da vi er kjent med at flere av HKPs kunder har igangsatt gode tiltak og prosjekter innenfor området er det åpnet for at fondet kan støtte allerede påbegynte prosjekter i virksomheten.

Det forutsettes at HKP oversendes en sluttrapport med evaluering av effektene av gjennomførte tiltak og prosjekt. Dersom disse er av langvarig karakter kan det stilles krav om rapporter som gir informasjon om status etter en oppfølgingsperiode.

HKP gis anledning til fritt å disponere informasjon om tiltak og prosjekter overfor kunder og samarbeidspartnere som et ledd i rådgivning og informasjon i tråd med fondets formål.

Styret i HKP står fritt til å foreta en vurdering av om kriteriene ovenfor anses som oppfylt.

 

Kontaktperson

Dersom det er behov for ytterligere informasjon kan det tas kontakt med følgende person:

Heidi Sunde
Mobil 916 36 542
E-post:

Utskrift