Revisor, aktuar og lege

 Revisor

Bystyret har oppnevnt Deloitte Haugesund som revisor i HKP. HKPs forvaltningskapital er under kravet for internrevisor.

 

Ansvarshavende aktuar

Aktuaren i en pensjonskasse er forsikringsteknisk rådgiver, og beregner premie, avsetningskrav m.v. HKP har avtale om aktuartjenester med KLP Forsikringsservice.

 

Kontrollege

De fleste søknadene om uføreytelser blir behandlet av NAV, og HKP følger avgjørelsen til NAV. I noen tilfeller har HKP likevel behov for å innhente medisinske opplysninger for å vurdere din rett til uførepensjon. Opplysningene fremlegges vår kontrollege for uttalelse før endelig vedtak fattes.

 

Utskrift