Etterlattepensjon

Ektefellepensjon
Gjenlevende ektefelle etter et medlem i pensjonskassen har rett til ektefellepensjon. Registrert partner likestilles i denne sammenheng som ektefelle. Fraskilt ektefelle kan også ha rett til ektefellepensjon, men etterlatt samboer har etter dagens regler ikke rett til ektefellepensjon. 

Det finnes tre typer ektefellepensjon. Hvilken type ektefellepensjon som tilstås avhenger av tidspunkt for avdødes innmelding i pensjonskassen og gjenlevende ektefelles alder. 

  • Netto ektefellepensjon utgjør 9 % av avdødes pensjonsgrunnlag, uavhengig av den etterlattes egen inntekt og eventuelt pensjon fra folketrygden.
  • Ervervsprøvd ektefellepensjon utgjør 39,6 % av avdødes pensjonsgrunnlag. Pensjonen reduseres i forhold til gjenlevendes inntekt og/eller uførepensjon fra offentlig sektor, og utgjør 39,6 % av avdødes pensjonsgrunnlag. Pensjonen reduseres i forhold til gjenlevendes inntekt og/eller uførepensjon fra offentlig sektor, og samordnes med eventuell pensjon fra folketrygden.
  • Ikke ervervsprøvet ektefellepensjon utgjør 39,6 % av avdødes pensjonsgrunnlag og samordnes med eventuell pensjon fra folketrygden.

Er den avdødes tjenestetid mindre enn 30 år, reduseres ektefellepensjonen i forhold til så mange trettideler av full pensjon som avdøde hadde tjenesteår.

Begrensninger i retten til ektefellepensjon
Ektefellepensjon ytes ikke når den som er medlem av pensjonsordningen dør innen et år etter innmelding i pensjonskassen, eller etter at ekteskapet ble inngått. Det er i disse tilfellene forutsetning at dødsfallet skyldes en sykdom som den ansatte led av eller hadde symptomer på ved ansettelsen eller vigselen, og som det må antas at en av ektefellene kjente til.

Ektefellepensjonen opphører hvis den etterlatte inngår nytt ekteskap/partnerskap, men begynner å løpe igjen dersom det nye ekteskapet/partnerskapet oppløses ved død eller skilsmisse.

 

Fraskilt ektefelle/partner 

Fraskilt ektefelle/partner har rett til ektefellepensjon etter den til enhver tid gjeldende ekteskapslovgivning. Loven beskriver hvorledes pensjonen eventuelt skal deles mellom gjenlevende ektefelle og fraskilt ektefelle.

Du kan lese mer om ektefellepensjon i SGS 2020 Pensjonsordninger kapittel 4, § 28

Ekteskapslovens kapittel 16, §§ 86-89

Søknad om ektefellepensjon

 

Barnepensjon
Når et medlem i pensjonskassen dør, har gjenlevende barn rett til barnepensjon. Stebarn og pleiebarn som avdøde forsørget kan også tilstås barnepensjon. Barnepensjonen løper til den måneden barnet fyller 20 år.

Barnepensjonen utgjør 15 % av medlemmets pensjonsgrunnlag, uavhengig av barnets egne inntekter og eventuell pensjon fra folketrygden. Er den avdødes tjenestetid mindre enn 30 år, reduseres barnepensjonen i forhold til så mange trettideler av full pensjon som avdøde hadde tjenesteår.

Du kan lese mer om barnepensjon i SGS 2020 Pensjonsordninger kapittel 4, § 29.

Søknad om barnepensjon

 

 

Utskrift